News

Free Seminars: vocational training courses and general adult education by Municipality of Platanias. Μια σειρά δωρεάν σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

FREE SEMINARS FROM THE COMMUNITY CENTER OF MUNICIPALITY PLATANIAS for Greek speaking citizens.
Deadline for applications: 18th August 2017


Seminar application formΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 2017 (1)

Information in Greek: see below.

Seminar Application Form
Seminar Application Form

The Municipality of Platanias and its Community Center, as part of the initiatives  to strengthen the skills of  adult citizens of the Municipality and to provide opportunities for the active participation of the inhabitants of the Municipality in the IT society,  offer of a series of free programs / vocational training courses and general adult education.

Vocational training programs / seminars are aimed at adult citizens, with particular emphasis on the unemployed, young people and people belonging to vulnerable / vulnerable population groups.

The following seminars are offered:

 1. Learning to operate a PC [duration: 30 hours]
 • PC usage & file management (Windows)
 • Internet Services (Internet & Email)
 • Text editing (Word)
 • Spreadsheets (Excel)
 • Power Point Presentations
 1. Digital Photo Processing (Adobe Photoshop) [duration: 15 hours]
 • Getting familiar with the Photoshop interface
 • Photoshop Toolbox
 • Color processing
 • Select objects and edit them
 1. Web Design and Development (for beginners) [duration: 15 hours]
 • Learn the HTML language
 • Learning the CSS language
 • Introduction to Javascript
 • Presenting Dreamweaver
 • Creating and uploading a web site on a web server
 1. Developing / Empowering Professional Skills [duration: 10 hours]
 • Job finding techniques
 • How do we write a correct resume?
 • How to do an interview
 1. e-Business [duration: 6 hours]
 • Strategic planning for e-business
 • Create your own e-shop
 • Internet Marketing

 

DECLARATIONS OF PARTICIPATION

Those wishing to attend the above seminars are invited to register their participation until Friday, August 18, by submitting an APPLICATION [attached]:

(1) in person:
(a) in Platanias City Hall / Social Department (in Gerani) or in Municipal Stores (former Town Hall) of Voukolies or Kolymvari or
b) at Community Center Municipality of Platanias (Alikianos Municipal Branch)

Or alternatively

(2) by e-mail at: kentrokoinotitas@platanias.gr

(Surname, telephone, email, home, etc.) and the name of the seminar (or seminars) that they wish to attend, as well as their individual details.

For more information about the seminars, please contact: tel .: 28213 41033 (Monday – Friday / 10.00 – 14.00).

 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ο Δήμος Πλατανιά και το Κέντρο Κοινότητας αυτού, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν για ενίσχυση των δεξιοτήτων των ενηλίκων πολιτών του Δήμου και για την παροχή ευκαιριών ενεργούς συμμετοχής των κατοίκων του Δήμου στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, προχωρούν στην υλοποίηση μιας σειράς δωρεάν προγραμμάτων/σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Τα προγράμματα/σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης απευθύνονται σε ενήλικους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση σε άνεργους, νέους/ες, και σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες/ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και αφορούν τις εξής θεματικές ενότητες:

 

 1. Εκμάθηση χειρισμού Η/Υ [διάρκεια: 30 ώρες]

 

 • Χρήση Η/Υ & διαχείριση αρχείων (Windows)
 • Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet & Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο)
 • Επεξεργασία κειμένου (Word)
 • Υπολογιστικά φύλλα (Excel)
 • Παρουσιάσεις (Power Point)

 

 

 1. Ψηφιακή Επεξεργασία Φωτογραφίας & Εικόνας (Adobe Photoshop) [διάρκεια: 15 ώρες]

 

 • Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας Photoshop
 • Εργαλειοθήκη του Photoshop
 • Επεξεργασία χρωμάτων
 • Επιλογή αντικειμένων και η επεξεργασία τους

 

 

 1. Σχεδιασμός-Κατασκευή Ιστοσελίδων (για αρχάριους) [διάρκεια: 15 ώρες]

 

 • Εκμάθηση της γλώσσας HTML
 • Εκμάθηση της γλώσσαςCSS
 • Εισαγωγή στην Javascript
 • Παρουσίαση του Dreamweaver
 • Στήσιμοκαι ανέβασμα ιστοσελίδας σε web server

 

 1. Ανάπτυξη/Ενδυνάμωση Επαγγελματικών Δεξιοτήτων [διάρκεια: 10 ώρες]

 

 • Τεχνικές εύρεσης εργασίας
 • Πώς συντάσσουμε ένα σωστό βιογραφικό
 • Πώς διαχειριζόμαστε μια συνέντευξη

 

 1. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν [διάρκεια: 6 ώρες]

 

 • Στρατηγικός σχεδιασμός για το ηλεκτρονικό επιχειρείν
 • Δημιουργήστε το δικό σας e-shop
 • Διαδικτυακό Marketing

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα ως άνω σεμινάρια, καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως και την Παρασκευή 18 Αυγούστου, υποβάλλοντας ΑΙΤΗΣΗ [επισυνάπτεται]:

 

(1) αυτοπροσώπως: α) είτε στο Δημαρχείο Πλατανιά / Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας (στο Γεράνι) είτε στα Δημοτικά Καταστήματα (πρώην Δημαρχεία) Βουκολιών ή Κολυμβαρίου ή β) στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά (Δημοτικό Κατάστημα Αλικιανού),

ή εναλλακτικά

(2) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο: kentrokoinotitas@platanias.gr

 

συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση και δηλώνοντας τον τίτλο του σεμιναρίου (ή των σεμιναρίων) που επιθυμούν να παρακολουθήσουν καθώς και τα ατομικά στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, περιοχή κατοικίας τους, κλπ).

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ.: 28213 41033 (Δευτέρα – Παρασκευή / ώρα 10.00 – 14.00).

 

 

 

 

 

 

 

 

Lydia

I'm Austrian living in Tavronitis, love nature, music, good books, sunsets, the sea, travelling, socializing and more. I came to Crete as a student in the early 70s, exploring the west and southwest of the island with friends by motorbike. When you are young everything is important and, there are lots of things to do...I did. Job, family,children, travelling the world. But I never lost my love for Crete for a minute. And seven years ago I ended up in this convenient corner of Crete, not only for holidays, but to stay and haven't regretted it for a minute.